Regulamin korzystania z Internetowego Serwisu czasopisma Nasze Życie Bez Granic

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Internetowy serwis znajdujący się w domenie www.naszezyciebezgranic.pl jest informatyczną platformą za pośrednictwem której świadczone są w szczególności informacyjne usługi, ogłoszeniowe, reklamowe, oraz wymiany informacji i opinii pomiędzy użytkownikami tzw. komentarze.

2. Serwis jest administrowany przez czasopismo Nasze Życie Bez Granic, Gabriela Błażejczyk – Ignatowska, 09 – 300 Żuromin, ul. Olszewska 18, NIP 5110252484, Reg. 141321568

3. Powyższy regulamin, określa zasady działania Serwisu jak i korzystania z jego zasobów, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników powyższego Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych obowiązków i praw, z wyłączeniem okoliczności regulowanych obowiązującymi przepisami prawa.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu poprzez podmioty trzecie, świadczące usługi na rzecz użytkowników we imieniu własnym i na własny rachunek, na zasadach, jak i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia usług, należy do podmiotu świadczącego takie usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze ściśle świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów graficznych i tekstowych, wybór, jak i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone. Wszelkie udostępnione w Serwisie treści stanowią samoistny przedmiot ochrony praw autorskich.

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od chwili jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie wszelkie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w chwili ich opublikowania.

7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, powinnością użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu oznacza ostateczną akceptację Regulaminu.

§ 2 Usługi informacyjne

1. Przedmiotem informacyjnych usług są materiały redakcyjne, które znajdują się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności zdjęcia, teksty, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe jak i bazy danych.

2. Wszelkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach informacyjnych usług, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub trzecich osób i podlegają ochronie na podstawie ustawy o autorskim prawie i pokrewnych prawach, ustawy o ochronie baz danych jak i konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z określonych materiałów w ust. 1 w zakresie, który wykracza poza dozwolony użytek na obowiązujących gruncie przepisów prawa. Głównie zabronione jest:

a. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych internetowych serwisach, z wyłączeniem portalu facebook.com lub udostępnianie trzecim osobom w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

b. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby niemożliwe lub utrudnione było poznanie głównego źródła pochodzenia wszelkich materiałów;

c. zwielokrotnianie wszelkich materiałów na nośnikach jak i rozpowszechnianie albo wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie opracowań wszelkich materiałów lub graficznej szaty niezależnie od przyczyn lub celu takowego rozpowszechniania.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do graficznej szaty Serwisu.

5. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo przemysłowej własności oraz międzynarodowych konwencji, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3 Komentarze

1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania wszelkich komentarzy do materiałów redakcyjnych, które znajdują się w Serwisie za pomocą formularzy, specjalnie do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych miejscach przez Administratora Serwisu.

2. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, jak i opinii na temat artykułu komentowanego.

3. Użytkownik publikuje informacje, jak i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakichkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników we wspomnianych komentarzach.

4. Niedopuszczalne i zakazane jest zamieszczanie komentarzy, które:

a. są sprzeczne z prawem i/lub zasadami społecznego współżycia;

b. naruszają prawa trzecich osób;

c. obsceniczne, są wulgarne, obrażające

d. propagowana jest w nich przemoc, nienawiść religijną i rasową lub są w każdy inny sposób naganne;

e. są reklamą

f. są niezamówioną informacją handlową lub spamem

g. zawierają pornograficzne treści

5. Administrator ma prawo usunięcia wszelkich wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 4, jak również innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe albo są zbędnym przedmiotem dyskusji. Administrator może według swojego uznania przeredagować wszelkie komentarze w celu usunięcia niezgodnych elementów z ust. 4.

6. Administrator ma wszelkie prawo swobodnego zarządzania komentarzami. Głównie może, bez podania jakiejkolwiek przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania wszelkich komentarzy, usunąć komentarze z Serwisu i/lub zmienić zasady ich funkcjonowania.

§ 4 Odpowiedzialność

1. Serwis Internetowy www.naszezyciebezgranic.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność, kompletność prezentowanych na stronach Serwisu wszelkich informacji, jak i za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

2. Zastrzega sobie, że korzystanie z Serwisu odbywa się tylko i wyłącznie na koszt jak i ryzyko Użytkownika.

3. Nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez jakichkolwiek błędów, przerw, wad, jak i co do tego, iż wszelkie dane i wszelkie informacje na stronach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do zawartości merytorycznej, dokładności jak i przydatności informacji uzyskanych.

4. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu www.naszezyciebezgranic.pl, głównie za konsekwencje podjętych na ich podstawie wszelkich decyzji w zakresie zarządzania finansami, wychowania i edukacji dzieci, ochrony zdrowia, form spędzania czasu wolnego jak i wszelkich innych aspektów życiowej aktywności.

5. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników jak i osób trzecich z tytułu szkód, zarówno pośrednich jak i bezpośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach danego Serwisu.

6. Internetowy Serwis www.naszezyciebezgranic.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach świadczenia reklamowych Usług jak i za wynikające z tego tytułu roszczenia trzecich osób.

7. Serwis Internetowy www.naszezyciebezgranic.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z powyższego Serwisu w sposób sprzeczny z wymienionymi postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów Usług właściwych.

§ 5 Zasady zamieszczania ogłoszeń i reklam

1. Chcąc zamówić reklamę na stronie www.naszezyciebezgranic.pl trzeba skontaktować się z naszym biurem poprzez kontakt mailowy lub telefonicznie

2. Zamówienie powinno zawierać:

a) (dane) nazwę Zamawiającego, adres zamieszkania/siedzibę, dane kontaktowe

b) formę zamówionej reklamy płatnej spośród oferowanej przez powyższy Serwis

c) zamówiony czas ukazujących się emisji

d) formę płatności (przelew, gotówka)

3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam zleconych przez zamawiającego jak i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia językowej i graficznej korekty dostarczonych reklamowych materiałów.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczania reklamy bez podania jakichkolwiek przyczyn, głównie reklamy:

a) niedozwolonej w świetle obowiązującego polskiego i międzynarodowego prawa, w szczególności wzywające do rasowej nienawiści, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, etnicznej, wyznaniowej, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, zawierającej treści pornograficzne, naruszającej prawa innych osób itp.

b) podmiotów konkurujących wobec właściciela Serwisu

5. Redakcja zamieszcza w Serwisie zamówioną, odpłatną reklamę w terminie 3 dni roboczych od dnia, uiszczenia zapłaty należnego wynagrodzenia. Za dzień zapłaty należnego wynagrodzenia rozumie się dzień zaksięgowania kwoty określonej na Rachunku Bankowym Serwisu.

6. Reklama wyemitowana będzie wyświetlana zgodnie z zamówionym czasem emisji.

7. Zamawiający może zgłosić reklamację zamówionej reklamowej usługi. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i następnie doręczona na adres właściciela Serwisu. Reklamacja powinna zawierać szczegółowe dane zgłaszającego tj. datę zlecenia, opis zamówienia jak i przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie powiadomiony w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

8. Wszelkie spory, które powstały w związku z zawartą umową o świadczenie reklamowych usług, w pierwszej kolejności będą załatwiane polubownie. W przypadku konieczności wystąpienia na sądową drogę, właściwy będzie sąd siedziby właściciela Serwisu.

W zakresie nieuregulowanym powyższym regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie postanowienia Cywilnego Kodeksu.

Informacje
logo z sową okładka 4 okładka 2 okłądka 5 okłądka 7
Tagi: