Regulamin korzystania z usług czasopisma Nasze Życie Bez Granic

I.

Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług czasopisma Nasze Życie Bez Granic Gabriela Błażejczyk – Ignatowska, 09-300 Żuromin, ul. Olszewska 18.
 2. Korzystanie z usług czasopisma Nasze Życie Bez Granic oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.
 3. W sprawach nie uregulowanych przedmiotowym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych jak i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II.

Warunki korzystania z usług czasopisma Nasze Życie Bez Granic

 1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia (umowę) lub formę e-maila wyrażającego wolę zamówienia konkretnej usługi bądź emaila akceptującego projekt wcześniej zamówiony drogą ustną.
 2. Klient zobowiązany jest do udostępnienia czasopismu Nasze Życie Bez Granic swoich danych, niezbędnych do umożliwienia prawidłowego wystawienie faktury.
 3. Czasopismo Nasze Życie Bez Granic zobowiązuje się nie udostępniać danych swoich Klientów trzecim osobom, lecz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Rezygnacja z usług czasopisma Nasze Życie Bez Granic powinna być złożona przez Klienta w formie pisemnej przed akceptacją danego projektu, w takim przypadku Klient obciążony jest kosztami w wysokości 50% kosztów netto zawartych w wcześniej zaakceptowanej przez siebie ofercie cenowej po podpisaniu formularza (umowy) zamówienia. W sytuacji, gdy Klient dokona rezygnacji z usług czasopisma Nasze Życie Bez Granic po zaakceptowaniu projektu, koszty którymi obciążany jest Klient wzrastają adekwatnie do nakładów poniesionych przez czasopismo Nasze Życie Bez Granic celem prawidłowego wykonania zleconego przez klienta projektu.

III

Zasady akceptacji projektów

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym przez czasopismo Nasze Życie Bez Granic i w przypadku jego aprobaty tak pod względem graficznym jaki i merytorycznym – wyrażenia swojej akceptacji w drodze e-mailowej bądź innej np.: pisemnej.
 2. Czasopismo Nasze Życie Bez Granic nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
 3. Czasopismo Nasze Życie Bez Granic nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projekcie, który został przesłany przez Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie wszelkich dóbr osobistych jak i praw autorskich osób trzecich w materiałach jak i informacjach przekazanych czasopismu Nasze Życie Bez Granic.
 5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów jak i informacji przekazanych czasopismu Nasze Życie Bez Granic, czasopismo zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.
 6. Merytoryczna zawartość przesłana przez Klienta do czasopisma Nasze Życie Bez Granic w celu wykonania zamówienia, powinna być sformatowana. Czasopismo Nasze Życie Bez Granic nie ponosi wszelkich odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście jak i tzw. literówki.
 7. Termin realizacji projektu zostanie uzgodniony indywidualnie z każdym Klientem w zależności od stopnia skomplikowania danego projektu jak i zostanie szczegółowo sprecyzowany w formularzu zamówienia (umowy).
 1. W przypadku, gdy Klient zobowiązany jest do dostarczenia merytorycznej zawartości do

projektu, powinien to uczynić w ciągu 3 dni od daty podpisania formularza czy umowy danego zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie dostarczy niezbędnych informacji jak i materiałów w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, czasopismo Nasze Życie Bez Granic zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia.

 1. Termin wykonania usługi liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania przez klienta graficznego projektu.

IV

Kalkulacje kosztów projektów

 1. Czasopismo Nasze Życie Bez Granic wykonuje wszelkie kalkulacje kosztów realizacji projektu w ciągu 4 dni od daty złożenia ofertowego zapytania.
 2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe produktów i usług, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji jak i koszt projektu..
 3. Podane w kalkulacji ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek 8% w obowiązującej wysokości.
 4. Kalkulacja jest ważna 10 dni od daty przesłania danemu Klientowi przez pracownika czasopisma Nasze Życie Bez Granic.
 5. Płatność za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionej faktury.
 6. W przypadku braku indywidualnych i konkretnych uzgodnień co do terminu płatności jak i form płatności (np. zadatek) – faktury płatne są najpóźniej 7 dni po terminie druku.
 7. W sytuacji gdy termin płatności zostanie przekroczony, czasopismo Nasze Życie Bez Granic zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek jak i kosztów wezwań do zapłat kierowanych do Klienta pozostającego w zwłoce.
 8. Ustalona z Klientem kwota w formularzu, umowie danego zamówienia obejmuje: – wykonanie kolejnego projektu graficznego po niezaakceptowaniu poprzedniego, – wykonanie do dwóch poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z wszelkimi sugestiami Klienta, – wykonanie ostatecznej wersji wybranego, danego projektu.
 9. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje żadnego z dwóch projektów przedstawionych mu przez czasopismo Nasze Życie Bez Granic bądź liczba poprawek przekroczy dwa, cena ustalona w formularzu zamówienia jak i termin wykonania zamówienia ulega zmianie po uzgodnieniu pomiędzy czasopismem Nasze Życie Bez Granic a danym Klientem.
 10. Cena wykonania projektu nie jest ostatecznie równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi ona koszt zaangażowania wiedzy specjalistycznej, sprzętu i oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy, mówiącej o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna). W przypadku, gdy naturą projektu jest jego swobodne używanie na zewnątrz, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie wlicza się w daną cenę projektu.
 11. Do chwili zapłaty przez Klienta na rzecz czasopisma Nasze Życie Bez Granic całej ceny uzgodnionej za projekt, wszelkie prawa do projektu przysługują czasopismu Nasze Życie Bez Granic. l

V.

Warunki reklamacji

 1. Reklamację może złożyć każdy poszczególny Klient, który zrealizował dane zamówienie.
 2. Warunkiem rozpatrzenia przez czasopismo Nasze Życie Bez Granic jest dostarczenie przez Klienta kompletnego produktu. Każda reklamacja powinna zostać złożona pisemnie i zawierać dokładny i kompleksowy opis wszelkich niezgodności.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od wykonania danego zamówienia.
 4. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
 5. W razie uznania reklamacji, czasopismo Nasze Życie Bez Granic zobowiązuje się do uzupełnienia wszelkich braków, naprawy lub wymiany usługi.
 6. Czasopisma Nasze Życie Bez Granic zastrzega, iż każdy wydruk może nieznacznie różnić się kolorami od przesłanego danego projektu lub wizualizacji, co nie jest objęte konkretną reklamacją.
 7. Czasopismo Nasze Życie Bez Granic nie gwarantuje powtarzalności koloru w następnych nakładach wydruków jakichkolwiek reklamowych materiałów.

VI.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w czasopiśmie Nasze Życie Bez Granic oznacza akceptację niniejszego regulaminu i wszelkich warunków reklamacji.
 2. Czasopismo Nasze Życie Bez Granic zastrzega sobie wszelkie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu danego zamówienia rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla danej siedziby czasopisma Nasze Życie Bez Granic.
Informacje
logo z sową okładka 4 okładka 2 okłądka 5 okłądka 7
Tagi: